આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

આહાર અને પોષણ

Print PDF
Food & fruits Food & fruits
પોષણ આહારનુ વિજ્ઞાન છે. આ પોષક તત્વોનો અભ્યાસ છે અને આનો પ્રભાવ જે શરીર ઉપર થઈ રહ્યો છે. તેમાં માણસના શરીરની બધી પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ છે, જેવી કે અપચન, પચન, શોષણ, પરિવહન, પોષકનો વપરાશ અને છેવટે આખિરમાં ઉત્પાદનનો નિકાલ, આ આખા કાર્યને "પચન" કહેવાય છે. ખોરાકને લગતી બધી વસ્તુઓમાં પોષણનો સમાવેશ છે. જ્યારથી તે ખવાય છે તે અંત સુધીની છેવટની પ્રક્રિયા પહોચે છે, ત્યા સુધી. ત્યા ઘણા સામાજીક, આર્થિક, ભોજનને લગતા સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિ છે, જેમાં ખોરાક અને પોષણના અભ્યાસનો સમાવેશ છે.

આહારને લગતુ વિજ્ઞાન છે અને તેની સાથે વ્યક્તિઓની આહાર લેવાની ક્રિયા અથવા જુદાજુદા આર્થિક અને સ્વાસ્થયની સ્થિતીમાં રહેનાર લોકોનુ એક જુથ અને પછી પોષણોના સિંદ્ધાતના પ્રમાણે તેમને શિખવાડે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us