આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગો માટે પુર્નવસવાટ યોજનાનુ અનાવરણ.

અપંગો માટે પુર્નવસવાટ યોજનાનુ અનાવરણ.

Print PDF
Article Index
અપંગો માટે પુર્નવસવાટ યોજનાનુ અનાવરણ.
Page 2
All Pages
સામાજીક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયને વ્યાપક સેવા આપવા માટે ૧૧૨ જીલ્લાઓ ઓળખ્યા હતા. નીરમલા જોર્જ.
આખા દેશમાં ૯૫ ટકાથી વધારે અપંગતાની સાથેના લોકો માટે કોઇ પણ પ્રકારની પુર્નવસવાટની સેવા પહોચવાનો માર્ગ નથી, સરકારે લાંબા સમયથી બાકી રહેલ યોજનાનો નકશો તૈયાર કર્યો અને દેશના ૧૦૦ જીલ્લાઓમાં પુર્નવસવાટની વ્યાપક સેવાનો પ્રબંધ કર્યો હતો.

લગભગ ૫૦ લાખ અપંગતાની સાથેના લોકો માટે પુર્નવસવાટની સેવા પહોચની બહાર છે. ત્યાં એક નાનકડો અંશ અપંગતાની સાથેના લોકો માટે છે, જેઓ શહેરના મહાનગરમાં રહે છે અને જેઓને કોઇ પણ પ્રકારની ઉપચાર પદ્ધતી અથવા પુર્નવસવાટની સેવાને પહોચવાનો માર્ગ મળે છે.

તેમ છતા અપંગતાનો અધિનિયમ, ૧૯૯૫ની સાથે વ્યક્તિઓ માટે છે, જે સરકારે બનાવ્યો છે અને તે જવાબદાર છે, વ્યાપક પુર્નવસવાટની સેવા અપંગતાની સાથેના લોકો માટે, વ્યાપેલ ક્ષેત્રની યાદી રાખવી એ બહુ દયાજનક છે. ફક્ત ૫ ટકા આવા લોકો માટે ગમે તે પ્રકારની મદદને પહોચી શકે છે.

ગામડામાં રહેતા અપંગતાની સાથે રહેતા લોકો માટે ગમે તે પ્રકારની શારિરીક ખામી એ અભિશાપના રૂપમાં દેખાય છે. એક દુખ પણ નહી પ્રાથમિક સેવાની સાથે જવા માટે તેના જીવનના ગુણધર્મનો સુધારો થશે.

નાના શહેરોમાં અને ગામડામાં અપંગ લોકોને પહોચવા, સામાજીક ન્યાય અને અશક્તિકરણ મંત્રાલયને વ્યાપક સેવા આપવા માટે ૧૧૨ જીલ્લાઓ ઓળખી કાઢ્યા છે. જ્યાં સુધી મંત્રાલયની રણનીતી સંચાલનમાં ન હતી "સ્વાસ્થયની છાવણી " ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં અપંગ લોકો માટે હતી. INR ૨૦ લાખ જેટલી આવી દરેક છાવણી માટે ખર્ચેલા પકડ અથવા કૂબડી અથવા ચશ્મા વહેચવામાં પરિણામિત થશે, પણ તે ફક્ત એક વખતની ઘટના છે. ત્યા કોઇ પાછળ પડીને પૂરુ કરાવતુ ન હતુ અને તેનુ પરિણામ અપંગ બાળકો તે જ આજે પકડ વાપરે છે, જે જુનુ થઈ ગયુ છે.

વર્તમાન બંધારણમાં એક નવી યોજના પુનવસવાટની સેવાના કેન્દ્રો શોધવા, જેવા કે એક શાળા અથવા વૈદ્યાલય અથવા અતિથી નીવાસ અને જીલ્લામાં મળતી તાલિમ લીધેલ બધી માનવ શક્તિનો સમાવેશ કરવો. "મંત્રાલયના અસ્તિત્વ અંદાજપત્રને નિધિયન કરવા અને એટલે હું મકાન બાંધવા પૈસા નથી ખર્ચવાની પણ તે યોજના વર્તમાન કાયમી બાંધકામો માટે વાપરવામાં આવશે", એમ ન્યાય અને સશક્તિકરણ ખાતાના મંત્રી મેનકા ગાંધીએ કહ્યુ.Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us