આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ અપંગતાની સાથે પ્રખ્યાત લોકો. ચિત્રપટો જેમાં અપંગ લોકો ભાગ લ્યે છે

ચિત્રપટો જેમાં અપંગ લોકો ભાગ લ્યે છે

Print PDF
અપંગો ઉપર હૉલીવુડના ચિત્રપટો.
  • Born on the 4th of July (Tom Cruise).
  • See No Evil, Hear No Evil (Gene Wilder).
  • Rear Window (James Stewart).
  • Wait Until Dark (Audrey Hepburn).
  • Rain Man (Dustin Hoffman).
અપંગો ઉપર બૉલીવુડના ચિત્રપટો.
  • સ્પર્શ (નસરૂદ્દિન શાહ).
  • દોસ્તી (રાજેશ્વરી પિક્ચર તરફથી)
  • મજબુર (અરૂણા ઇરાની).
  • કોશિશ (જયા બહાદુરી/સંજીવકુમાર)
  • ખામોશી - સંગીતનુ (નાના પાટેકર/સીમા બીસવાસ).

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us