આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, Jun 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

અપંગતા

અપંગતા
અપંગતા સહાય જુથ.
અપંગ લોકોની સમસ્યાઓ વિવિધ પ્રકારની હોય છે, પછી મુળ અજ્ઞાન અને ઉદાસીનતા જેનો સભાનપણે સોદો કરવો પડે છે.

આ એવા વ્યક્તિઓને સાથે લાવે છે જેઓ માટે સામાન્ય મંચ પુરો પાડવા તેમની ફરિયાદો વહેચવા જે અપંગ સહાય જુથે ચાલુ કર્યો છે. અમે તમારી પ્રતિક્રિયા અને પ્રસ્તાવને પસંદ કરીએ છીએ.

બંને કુંટુંબો માટે અને આ અપંગ વ્યક્તિ માટે જીવન બહુ જ મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને જેઓને દરરોજની વાસ્તવિકતાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ અપંગતા સહાય જુથ એક સામાન્ય મંચ પુરો પાડે છે, જે અપંગ માટે છે અને તેમને જાહેર ચર્ચાનુ સ્થાન પુરૂ પાડે છે, જ્યા તેઓ મળીને તેમની ફરિયાદો વેચીને એક્બીજાને નૈતિક સહારો આપે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us