આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ

આધાર સમૂહ

Health Professional's Negligence

Health Professional's Negligence
Records of published articles in the newspapers helps common people about precautions to be taken while seeking the services from health professionals and also helps health professionals to rectify the negligence.

Fr. Joe’s thoughts on Addiction Support.

Fr. Joe’s thoughts on Addiction Support
Fr. Joe Pereira speaks on Addiction Treatment

Support for Addiction

Support for Addiction
Participating in any formal or informal support group is the most effective way of reducing this isolation.

AIDS Support Group

AIDS Support Group
AIDS is spreading rapidly. The very mention of AIDS creates a picture of a person ridden with feelings of guilt and shame. AIDS Support Group

Cardio Club

Cardio Club
I joined this group only because my husband was part of it. I think that one should take responsibility for one’s own health and this is just one of the ways.

Epilepsy

Epilepsy
Epilepsy is not a single disorder, but covers a wide spectrum of problems characterized by unprovoked, recurring seizures that disrupt normal neurologic functions.

Showcasing WAD Initiatives

Among 55 lakh HIV+ve INDIANS, there are thousands of girls and boys who want to get married and live the life more positively.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us