આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, Jun 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઉપચાર

Print PDF
ઉપચાર એ ત્રણ પ્રકારે આપવામાં આવે છે
૧) ઔષધો
૨) નિયંત્રિત આહાર
૩) પંચકર્મ

ઔષધોપચારમાં વિવિધ નૈસર્ગિક વનોઔષધી, ઝાડ અને ખનિજ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ચુર્ણ, ગોળીઓ, કાઢો અથવા ઔષધી તેલોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઔષધો નૈસર્ગિક તત્વોથી તૈયાર કરેલા હોય છે. તેમાં કૃત્રિમતા બિલ્કુલ હોતી નથી તેને લીધે શરીરને તેને જલ્દી સ્વીકારે છે. કોઇ પણ આડસ શરીરમાં નિર્માણ થતી નથી. ફક્ત તેને યોગ્ય પ્રમાણમાં/માત્રામાં લેવું જોઇએ.

ઔષધોની સાથે યોગ્ય આહાર તથા યોગ્ય જીવનશૈલી સાથે જીવનાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એક એ મહત્ત્વનું છે. રોગના મૂળ કારણ કાઢવા માટે ઔષધોનું સેવન અથવા પરેજી પાળવું એમાં અયોગ્યતાને લીધે રોગ સાજો ન થતાં વઘતો થાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિની પ્રકૃતી અનુસાર આયુર્વેદીક વૈદ્ય આહાર સુચવે છે.

પંચકર્મ ઉપચાર એટલે શરીરને અંદરથી પુર્ણ રીતે સ્વચ્છ કરે છે. જુદા - જુદા રોગો માટે આ ઉપચાર પદ્ધતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

એટલે આપણને સમજાય છે કે નિદાન તથા ઉપચારની પદ્ધતીએ સાદા (સરળ) અને નૈસર્ગિક તત્વો પર આધારિત છે. આયુર્વેદ પદ્ધતીસર તથા શાસ્ત્રીય રીતે જીવવાની માર્ગ દર્શાવે છે.

સંપૂર્ણ વિશ્વમાં સારા આરોગ્ય માટે રોગથી મુકત થવા માટે. તથા ર્દીઘાયુષ્ય મેળવવા માટે પંચકર્મની ઉપચાર પદ્ધતીનો ઉપયોગ એકદમ સુરક્ષિત હોવાને લીધે બઘા તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us