આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

પરિવર્તન કરતુ નિદાન

Print PDF
ભુલથી ખોરાકના ઝેરને કોલેરા, તીવ્ર દંડાણ્વીય કિટાણુનો મરડો અને રાસાયણિક (એક ભયંકર ઝેર)નુ ઝેર કદાચ સમજ્યા છે. Table 1 માં કોલેરા અને ખોરાકનુ ઝેરના વચ્ચે ફરક બતાવવામાં આવ્યો છે.

Table 1
કોલેરા અને ખોરાકમાં ઝેર વચ્ચેનો બિંદુનો ફરક

  કોલેરા ખોરાકમાં ઝેર
રોગચાળાનુ શાસ્ત્ર પડોશીના બીજા કિસ્સાઓ સાથે જોડાયેલ વ્યાપક રોગચાળાના રૂપમાં ઘણીવાર થાય છે. દુય્યમ કિસ્સાઓ થાય છે . ઘણીવાર એક વ્યક્તિનુ સાદુ ભોજન લોકોના જુથની વચ્ચે વહેચીને. બીજા કોઇ દુય્યમ કિસ્સાઓ નથી થતા.
છોકરાઓનો ઉછેર થોડા કલાકોથી ૫ દિવસ સુધી . ૧-૨૪ કલાક.
શરૂઆત ધુરઘુર અવાજની સાથે . ઉલ્ટીની સાથે.
ઉબકા અને બકારી જરાય નહી. ઉપસ્થિત.
ઉલ્ટી આગળ ધકલેલુ, નિષ્ક્રિય,પાણી જેવુ અને સતત. ઘણીવાર એકલુ, ગંભીર ઉલ્ટી લાળની સાથે અને લોહીની લીટી.
દસ્ત પુષ્કળ પાણીવાળા ચોખા,નિરુપદ્રવી . ઘણીવાર, કદાચ લાળ અને લોહીની સાથે, ત્રાસદાયક.
Tenesmus જરાય નહી . હા.
પેટની કોમળતા જરાય નહી. હા.
પાણીનુ સુકાઈ જવુ વધારે ચિન્હો નિશ્ચિત.
સ્નાયુઓમાં ગોટલા ચડવા સતત અને તીવ્ર . ઓછુ સ્થાયી.
સપાટી પરનુ તાપમાન સામાન્યથી ઓછુ . ઘણીવાર ૧૦૦-૧૦૨ ડીગ્રી ફેરનહાઈટ સુધી.
માથુ દુખવુ જરાય નહી. ઘણીવાર.
પેસાબ દબાયેલુ . જવલ્લે જ દબાવેલુ.
લોહી. ઉપરના સફેદ લોહીના કણોની ગણતરી. સાધારણ.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us