આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઍક્યુપ્રેશર

Acupressure
દુ:ખાવાના ભાગ પર દબાણ આપી ઉપચાર આપતું શાસ્ત્ર
શરીરના કોઇપણ દુ:ખાવાના ભાગ પર હાથની આંગળિઓ કે હાથ વડે દબાણ આપવાને લીધે દુ:ખાવાના ભાગ /અંતર્ભાગ મા રહેલા પ્રવાહને જીવવાની શક્તિ આપાતા હોવાને લીધે તે "chi" (ઉચ્ચાર "chee") તાકત કે પ્રવાહમાં નિર્માણ થયેલા અડ્ચણને દુર કરનાર. દાબ (દબાણ)પધ્ધતિ આ એક એવા પ્રકારની પધ્ધતિ છે, જે પારંપરિક ચીનની ઔષધ કે આરોગ્ય ની કાળજી આપતી પધ્ધતિ. જેની મુળ શરૂવાત હજારો વર્ષ પુર્વ પહેલા ચીનમાં થઈ. આ પધ્ધતિનો /ઉપચારનો પ્રયોગ વિપુલપ્રમાણ માં અશિયા ખંડ્ના ભાગોમાં આજે પણ કરવામાં આવે છે.

પારંપરિક ચાયનીઝ ઔષધોપચાર પ્રમાણે (TCM-Traditional chinese Medicine) દાબ બિંદુ (ઍક્યુપ્રેશર points) શરીરના ૧૪ મેરિડીયન્સમાં હોય છે. તેમાં પૈકી ૧૨ મેડીયન્સને બંન્ને બાજુ હોય છે. તેઓની રજુઆત શરીરની બંન્ને બાજુએ હોય છે. બાકિ ના બે એક-પક્ષી હોય છે. જે શરીરની અંદર અંકાકિ રિતે ફરતા હોય છે. કેટ્લાક અભ્યાસ/સંશોધન એવું સુચવે છે કે સ્ટ્રોકને લીધે આવતુ અશક્તપણું,સુગ (નોસિયા), વેદનામાં એક્યુપ્રેશર અસરકારક છે. વિશિષ્ટ લક્ષણો માટે અથવા શરીરના આરોગ્યા માટે એક બિંદુ પર દબાણ આપવાથી આમ મટી શકે છે. અથવા બિંદુઓની શ્રેણી એક વિશિષ્ટ પધ્ધતિમાં કાર્ય શરૂ કરે છે.

દાબતંત્રના મુદ્દાઓ
દાબતંત્ર, આ વિદ્યામાં શિખેલ અથવા પારંગત વ્યક્તીદ્વારાજ કરવી. અથવા આ તંત્રનો અભ્યાસ જોઈ ઘરે કરી શકાય. આ દાબ શરીરના અનેક ભાગપર અથવા વધુ ભાગપર નિચેની બાજુમા સ્થિર દાબ જેનો અંતઃ એકથી બે મિનિટ સુધી ટકી રહે છે. જો તમે એકજ જગ્યાએ દાબતંત્રનો ઉપયોગ ઘણી વખત કર્યો હોય, અનુક્રમે કર્યો હોય,તો એક બાજુ ની પ્રક્રિયા પુર્ણ થયા પછી શરીરના બીજા ભાગ તરફ વળો વ્યવસ્થિત કાળજી લેવાથી દાબતંત્રથી નિર્માણ થતી હાનિ ઓછી થઈ શકે છે. ગર્ભાવસ્થા મા. મુખ્યત્વે દર્શાવેલ ભાગ એટ્લે પિલ્હા ૬ અને મોટા આતંરડા ૪, ૫માં આનો ઉપયોગ ના કરી શકાય. શક્ય હોય ત્યા સુધી પેટ્ના આજુ-બાજુના ભાગને ટાળો. ખુલ્લા જખ્મ, સોજો આવેલ રક્તવાહિની ગાઠ, દાઝેલ કે લાગેલા (જખ્મી) ત્વચા, હાલમા શસ્ત્રક્રિયા થયેલ ભાગ અથવા જે ભાગમા હાડકાં તુટ્વાની શક્યતા હોય આવા ભાગ પર દાબતંત્રનો પ્રયોગ કરવો નહી.
  • શરીરના આગળના ભાગમાં આવેલ ઍક્યુપ્રેશર બિંદુઓ.
  • શરીરના પાછળના ભાગમાં આવેલ ઍક્યુપ્રેશર બિંદુઓ.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us