આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

કમ્પ્યુટરને લીધે થતો આંખોનો તણાવ

Print PDF
Sore Eyes Sore Eyes
કાર્યાલયના કામગારોને તેમના કામને સંબધિત જોખમો હોય છે. પીસી (PC) વાપરનારા ઘણીવાર આંખોમાં તણાવ, પીઠ ઉપર અક્કડપણુ, ખંભા અને તાણની ફરિયાદ કરતા હોય છે. આ ફરિયાદોનુ પરિણામ હોય શકે
 • પીસી (PC) ઘણા સમય સુધી વાપરવાથી.
 • પીસી (PC)નુ સ્થાન બરોબર ન હોય.
 • પ્રકાશ ઓછો હોય.
 • અંગસ્થિતી અપૂર્તિ હોય.
 • સમયની સીમા ક્ડક હોય.
પીસી (PC)ના વાપરનારા તેમની શારિરીક સમસ્યાઓથી બચવા માટે અને તેમની પોતાની દેખભાળ માટે, સલાહ આગલા વિભાગમાં દીધેલ છે.

કમ્પ્યુટરને લીધે થતો આંખોના તણાવથી પોતે દેખભાળ રાખવા માટે સલાહ
આંખોના તણાવને રોકવા:
 • ઝગમગતા ઓછી કરો.
 • પીસી (PC) તમારાથી દુર રાખો કે જે બારીની બરોબરના ખુણામાં હોય.
 • માથા ઉપરની બત્તી બંધ કરો અથવા તેને ઢાંકો.
 • જો જરૂર પડે તો, સુર્યના પ્રકાશથી આંખોનુ રક્ષણ કરવા માટે એક મુખવટો પહેરો જે માથા ઉપરના પ્રકાશને રોકે.
 • આપણા કાગળપત્રો નજીક રાખો કે જેથી તમારે તેને ફરીથી કેંદ્રીત ન કરવા પડે જ્યારે તમે સ્ક્રીનથી કાગળ ઉપર લઈ જતા હોય.
 • એક કાગળનો દસ્તાવેજ ધારક તે જ ઉંચાઈ પર રાખો જ્યાં તમારો પીસી (PC)નો સ્ક્રીન હોય.
 • સ્ક્રીન તમે એવી રીતે રાખો કે તમારી દૃષ્ટીની સીમા ૧૦ થી ૧૫ ડીગ્રી હોય (લગભગ એક તિહાઈ ૪૫ ડીગ્રીના ખુણા પર) અને સપાટીના રેખાની સમાંતરની નીચે હોય.
 • સ્ક્રીન ઉપરથી ધુળ વારંવાર દુર કરો.
 • આંખો વારંવાર પલકાવો કે જેથી તે સુકાઈ ન જાય.
 • તમારા આંખોના તજ્ઞને કહો કે તમે પીસી (PC) વાપરો છો.
 • ચશ્મા અને ચોક્કસ દૃષ્ટીની ખામી દુર કરવા માટે આંખ ઉપર પહેરવાનો કાંચ જે બીજા કામ કરવા માટે પહેરેલા છે તે કદાચ પીસી (PC) ઉપર કામ કરવા માટે સારા નથી.
 • જો તમારા પીસી (PC) ના સ્ક્રીન ઉપરની છબી ધુંધળી, અથવા ટમટમતી હોય તો તેની તરત જ મરમ્મત કરવો.
 • પીસી (PC)નો સ્ક્રીન તમારી આંખોથી ઓછામાં ઓછો ૨ ફુટ દુર રાખવા કોશિશ કરો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us