આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

કોલેરાના પ્રસારણની રીત

Print PDF
માણસથી માણસ દ્વારા પ્રસારણ થાય છે
Fecally દુષિત પાણી
  • નિયંત્રણમાં નહી આવતા પાણીનુ મુળ જેવુ કે કુવા, સરોવાર, તળાવ, ઝરણુ અને નદીઓ બહુ મોટો ભય ઉભો કરે છે.
  • ખોરાકમાં દુષિત પીણા: દુષિત ખોરાક પેટમાં નાખવો અને દુષિત પાણી પીવુ એ કોલેરાના રોગચાળાની સાથે સંકળાયેલ છે. નાના બાળકોને શીશીમાં દુધ પાવુ પણ નોંધપાત્ર જોખમ છે. ફળ અને સબજી દુષિત પાણીથી ધોવા એ પણ એક ચેપનુ કારણ છે. તૈયાર કર્યા પછી રાંધેલો ખોરાક દુષિત થયેલા હાથથી અથવા/અને માંખીઓથી દુષિત થાય છે.
પેથોજીનેસિસ
એક મુખ્ય લક્ષણ કોલેરાનુ જુલાબ છે.

પીવાનુ પાણી
  • ઉગમસ્થાનથી દુષિત છે.
  • સંગ્રહ કરતી વખતે દુષિત થાય છે.
  • દુષિત પાણીથી બરફ બનાવવો.
ખોરાક
  • બનાવ્યા પછી/અથવા બનાવતી વખતે દુષિત થાય.
  • ફળો અને સબજી તાજી દુષિત પાણીથી સાફ કરી, ધોઈને અને કાચી ખાઈને.
  • ફળો અને સબજી નજીક અથવા જમીનની સપાટી ઉપર રાતની માટીથી અથવા દુષિત પાણીથી સીંચીને માણસના મળ સાથે અને કાચા ખાઈને.
ચેપ સાધારણપણે દુષિત પાણીથી અને ખોરાક્થી ફેલાય છે.

મોટા રોગચાળાઓ ઘણીવાર મળ જેવા દુષિત પીવાના પાણીને સંબધિત છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us