આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અવસ્થા અને બિમારી કોલેરા કોલેરા માટે નૈદાનિક રૂપકો

કોલેરા માટે નૈદાનિક રૂપકો

Print PDF
મળમુત્ર કાઢી નાખવાના તબક્કાઓ
એકાએક પુષ્કળ, દર્દ વીનાનો પાણી જેવો જુલાબ ઉલ્ટી પછી ચાલુ થાય છે. દર્દી એક દિવસમાં ૪૦ વાર જાજરૂ જાય છે. તેનો ઝાડો ચોખા જેવા પાણીવાળો દેખાય છે.

પડી ભાંગવાના રૂપકો
પાણીના સુકાઈ જવાથી દર્દી પડી ભાંગવાના તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. આને લીધે કદાચ મૃત્યુ પણ થાય છે. ફક્ત ૫ થી ૧૦% કિસ્સાઓ તીવ્ર કોલેરા સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકારોના થાય છે. બાકીમાં આ રોગ હળવો થતો જાય છે અને લાક્ષણિક રીતે જુલાબ ઉલ્ટી સાથે અથવા ઉલ્ટી વીના અથવા જાણેલ પાણીના સુકાઈ જવાથી થાય છે. એક નિયમ પ્રમાણે હળવા કિસ્સાઓને સાજા થતા ૧ થી ૩ દિવસ લાગે છે.

કોલેરાનુ પ્રયોગશાળાનુ નિદાન
જીવોને પણ દુષિત પાણીથી અથવા ખોરાકથી જુદા કરી શકાય છે. પ્રયોગશાળાની પદ્ધતીને નિદાન કરવા માટે નિદાનની પુષ્ટીનુ જરૂર છે.

ઝાડાને ભેગા કરવા
એક તાજો નમુનો જીવાણુનાશક દવા જેનો ઉપચાર કર્યો છે તે મેળવવો.

સીધી કસોટી
એ કદાચ બની શકે છે કે થોડી મિનિટના અંતરમાં ૮૦% લોકોનુ નિદાન થાય છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us