આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ડૉક્ટરની યાદી

Print PDF
ત્વચારોગ તજ્ઞ
નામ સરનામો
ડાઁ. એ. એચ. પતકી રહેઠાણ:-
૪૬, શૈલેશ સોસાયટી,
કર્વે નગર, પૂણે- ૪૧૧૦૫૨.
ડાઁ. એ. આય. સય્યદ રહેઠાણ:-
૭,ડાઁ. કોયાજી રોડ,
પૂણે, જી. પી. ઓ પૂણે- ૪૧૧૦૦૧ .
ડાઁ.ડી. આર. શાહ રહેઠાણ:-
૩૩, આશિયાના પઁલેસ,
પૂણે, જી. પી. ઓ પૂણે- ૪૧૧૦૦૧ .
ડાઁ. એન. વી. શાહ
રહેઠાણ:
ચેતન કો. ઓ. હો. સોસયટી,
પ્લાઁટ ૧૬, એસ. નં. ૩૬/૭ ડેક્કન જીમખાના,
પૂણે- ૪૧૧૦૩૮.
ડાઁ. એસ. ડી. રાજપાઠક
રહેઠણ: ૩૮,
અંવતી સોસાયટી,
પર્વતી, પૂણે- ૪૧૧૦૦૯.
ડાઁ.એસ. એન. તોલાટ
રહેઠાણ:
૧૦૩૮, અકાર ભવન, આય. એમ. એ. હૉલની સામે,
તિલક રોડ, શુક્રવાર પેઠ, પૂણે- ૪૧૧૦૦૨.
ફોન- ૪૨૨૦૨૮૩.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us