આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

પ્રસંગો અને પરિષદો

Print PDF
ડઁર્મેટોલોજીસ્ટ
ક્લીનીકલ ડઁર્મેટોલોજી ૨૦૦૧
તારિખ: ૧ પમી માર્ચ ૨૦૦૧-૧૭મી માર્ચ ૨૦૦૧
શહેર: વીએના
રાજય: આઁસ્ટ્રિયા
સંપર્ક: ઓર્ગેનાઇજીંગ સેકેટ્રીયેટ
ફોન નં: +૪૪ ૧૭૧ ૪૦૭ ૯૭૩૧
ફેકસ: +૪૪ ૧૭૧ ૩૭૮ ૯૨૫૮/ +૪૪ ૧૭૧ ૪૦૩ ૦૦૫૫
ઇમેલ: d2000@cctltd.u-unet.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us