આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

વાળની પરિસ્થિતી

Print PDF
યોર્ગઈથી મસાજ કરો. તેને અર્ધો કલાક રાખી પછી સાદા શેમ્પૂથી વાળને ધોવો.
  • વાળને ધોવો વધારાના પાણીને ટુવાઈથી લુછી લો. પછી ૪ ટેબલ સ્પૂન mayonnaise લગાવો અને વાળને ટુવાલ વટે અર્ધો કલાક વીટાળી રાખી પછી પાછા વાળને ધોવો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us