આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, Jun 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

પુરૂષોએ શું કરવું? શું ન કરવું?

Print PDF
પુરૂષોએ શું કરવું?
 • આરોગ્યદાયક/સમતોલ આહાર લો.
 • નિયમિત વ્યાયામ કરો: ઓછામાં ઓછું અઠવાડિયામાં ૩ વખત.
 • થોડો સમય તમારી સાથે/માટે ખર્ચ કરો.
 • બીજા સાથે વાતો કરી વિચારોનું આપ-લે કરો.
 • જો તમને ડરવું હોય તો અવશ્ય ડરો. તે આરોગ્ય માટે સારૂં હોય છે.
 • દરોજ ઓછામાં ઓછું ૮ કલાકની ઉંઘ લો.
 • આરોગ્યના પ્રશ્નો સંબંધી માહિતી મેળવો.
 • જો તમારી વય ૪૦ કરતાં ઓછી હોય તો ઓછામાં ઓછું વર્ષમાં એક વાર આરોગ્યની ચકાસણી કરાવવી અથવા ૪૦ વર્ષ કરતાં વધારો હોય તો વધુ વખત તપાસણી કરાવવી.
 • ધ્યાન ધારણ કરો જે તમારા મન તથા શરીર માટે આશ્ચર્યકારક બદલાવ લાવી આપશે.
 • કૃપા કરીને નિરોધનો ઉપયોગ કરો.
પુ્રૂષોએ ન કરવું?
 • સાર્વજનિક જગ્યાએ ધુમ્રપાન અથવા નશો ના કરો. થુંકો નહી.
 • અર્ધ બેહોશની હાલતમાં પાર્ટીની જગ્યાએ ગડબડ ના કરો.
 • કારણ વગર કોઇની સાથે સ્પર્ધા (શર્ત) ના કરો. તમારી સ્પર્ધા તમારી પાસે રાખો જેને લીધે તમારા જીવનમાં યશ મળી શકે.
 • તમારી ભાવનાને ના છુપાવો. તેને લીધે તાણ નિર્માણ થાય છે તથા તાણ એ જીવનને ઘાતક રૂપ છે.
 • જમ્વાનું ટાળવાની આદત ના રાખો. તે દીર્ઘકાલમાં નુકશાન કરતાં બની શકે છે.
 • નિયમિત નખો કાપવાનું ભુલસો નહીં. ગંદા થયેલા મોજાને ધોવાનું ના ભુલસો.
 • ત્વચાની કાળજી લેવામાં દુર્લક્ષ ના કરો. આ કેવળ સ્ત્રીઓ માટેનું ક્ષેત્ર છે એવું ના સમજો.
 • સાર્વજનિક જગ્યાએ પેશાબ ના કરો. તે આરોગ્ય માટે તો સારૂં નથી પંરતુ તે શિષ્ટાચાર સારૂં નથી.
 • કૃપા કરીને સાર્વજનિક જગ્યાએ બોંમાબોંમ ના કરો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us