આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

માં, કૃપીયા મને સહન કર.

Print PDF
બીજી વારના અપરાધીઓ માટે ૩ વર્ષની સજા + રૂ.૨૫૦૦૦/- નો દેડ. એક વાર સંસદ હા માથુ હલાવે તો નિયમાનુસાર આ કાયદો બની જશે, બહુ સારૂ, પણ શું આ કાયદો માતાપિતા, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની વર્તણુકમાં આ ઉંડા જડથી માનેલો બદલાવ લાવી શકશેread more...

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us