આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ નૈરાશ્યના નિર્દેશકો

નૈરાશ્યના નિર્દેશકો

Print PDF
કેવી રીતે ઉદાસીનતાના પ્રારંભીક લક્ષણોના જિજ્ઞાસાનો અનાદર ભુલથી સમજાય છે અને આ વિકારને કેવી રીતે કાળજીપુર્વક અને પ્રોત્સાહન આપીને વહેચી શકાય છે. મગજ સતત માથુ દુખવાના, પેટમાં દર્દના અને ઉંઘની ઉણપ જેવા કે ઉદાસીનતાની સુચનાઓ આપે છે.
પ્રારંભીક લક્ષણોની જાગરૂકતા મહત્વની છે અને સમાજના આધારથી આપણે આ વિકારનો સહેલાઈથી સામનો કરી શકીએ છીએ.
મેલ્કી લોપા તુષાર
વિડીયો જુઓ Download Video વિડીયો જુઓ Download Video વિડીયો જુઓ Download Video

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us