આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

રોગ

ઘરગથ્થું ઉપચાર

Print PDF
 • કાંદા (ડુંગળી)નો રસ ૧/૪ કપ, ૧ ટેબલ્સ્પૂન મધ અને ૧/૮ ભાગ મરીના ભૂકાનું મિશ્રણ કરીને લેવું.
 • જેઠીમધ અને આદુનો કવાથ બનાવો. એક કપ પાણીમાં ૧/૨ ચમચો કવાથ નાખીને લેવું.
 • લસણનો રસ કાઢી ૧૦/૧૫ ટીપા નવશેકા પાણીમાં નાખીને લેવું.
 • દમનો હુમલો થયો હોય તો એક પાકું કેળું લઈ તેને દિવાની જયોત પર ગરમ કરી પછી તેને છોલીને મરીનો ભુકો ઉપર ભભાવીને ખાવાથી આરામ થાય છે.
 • ઘી સાથે દળેલી હળદ ચાટી ઉપર ગરમ દૂધ પીવાથી આરામ થાય છે.
 • બે ચમચી આદુનો રસ મધ સાથે લેવાથી દમમાં રાહત મળે છે.
 • રોજ ગાજરનો રસ પીવાથી દમનો રોગ જડમૂળથી મટે છે.
 • હળદ, મીરી અને અળદ એ ત્રણેને અંગાલા પર નાંખી ઘુમાડો લેવાથી દમમાં તરત રાહત મળે છે.
 • દસ પંદર લવીંગ ચાવીતે તેનો રસ ગળવાથી દમ મટે છે.
 • એલચી, ખજુર અને દ્રાક્ષ મધ સાથે ચાટવાથી દમ મટે છે.
 • રોજ થોડી ખજુર ખાઇ ઉપર ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો થઈને બહાર નીકળી જાય છે અને દમ મટે છે.
 • બે ત્રણ સુકા અંજીર સવારે અને રાત્રે દૂધમાં ગરમ કરીને ખાવાથી કફનું પ્રમાણ ઘટે છે. અને દમ મટે છે.
 • નાગવેલના પાનમાં રતીભાર જેટલી ફુલવેલી ફટકડી ખાવાથી દમ મટે છે.
 • અજમો ગરમ પાણી સાથે લેવાથી શ્વાસમાં રાહત થાય છે.
 • પંદર વીસ મીરી વાટી મધ સાથે રોજ ચાટવાથી દમ મટે છે.
 • તુલસીનો રસ ૩ ગ્રામ. આદુનો રસ ૩ ગ્રામ. અને એક ચમચી મધ સાથે લેવાથી દમ મટે છે.
 • તુલસીનો રસ ૧૦ ગ્રામ અને પાંચ ગ્રામ મધ ભેગું કી લેવાથી દમ મટે છે.
 • ફુલવેલી ફટકડી અને સાક સરખે ભાગે લઈ દિવસમાં ચાર વખત અર્ધો તોલો જેટલી ફાકવાથી દમ મટે છે.
Last Updated on Tuesday, 17 January 2012 09:20

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us