આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ આધાર સમૂહ હૃદયનો વિકાર બાળકો માટે હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા વિના મુલ્ય

બાળકો માટે હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા વિના મુલ્ય

Print PDF
શ્રી સત્ય સાઈ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઑફ હાયર મેડીકલ સાયન્સ, E.P.I.P area, Whitefield, બેંગલોર, ભારતમાં વીના મુલ્ય હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
Shri Sathya Sai Medical Trust


જે માતાપિતા તેમના છોકરાની શસ્ત્રક્રિયા કરવા માટે પૈસા ન ખર્ચી શકતા હોય, આ વાત બીજાને જણાવો જે કદાચ તેમને મદદ કરશે.

બાળકો માટે વીના મુલ્ય ગમે તે પ્રકારની હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા કરવા માટે.
અમને મળો:
Shri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences
EPIP Area, Whitefield, Bangalore 560066, Karnataka, India.

અમારો સંપર્ક સાધો.
Telephone: +91 80 28411500
Fax: +91 80 28411502
Employment related +91 80 28411500 Ext. 415
Email us: General Queries: adminblr@sssihms.org.in
Website: http://sssihms.org.in/

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us