આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ કૌંટુબિંક સ્વાસ્થય વિનોદ અને નજીવી વસ્તુઓ

વિનોદ અને ટ્રિવિઅ

વિનોદ વિનોદ
તમારે જાણવુ છે કે કેમ કહેવત "હાસ્ય" તે સૌથી સારી દવા છે? બસ અમારા હાસ્ય અને સામાન્ય જ્ઞાનના વિભાગમાં જાવ, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કેમ. અહીયા સુધી તમે જો ઉત્સુક ન હોય, તો તમને આ નુકસાન નહી કરે, તમે એક હાસ્યની રમત રમો અથવા હાસ્યને દબાવી રાખો. છેવટે તે તમારા "ચેહરાની કિમત" વધારે છે.

જો તમારી પાસે લેવડદેવડ કરવા માટે કોઇ દીલચસ્પ વાત હોય તો અમને તે બધાયની સામે જાહેર કરવા આનંદ આવશે, જ્યારે બધા લોકો તેનો આનંદ લઈ શકશે. તમે અમને This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ઉપર મોકલી શકો છો.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us