આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 10th

Last update:04:36:36 AM GMT

વિનોદ

Print PDF
Article Index
વિનોદ
આરોગ્યનો વિનોદ
All Pages
સામાન્ય માણસનો વૈદ્યકીય શબ્દકોષ.

પ્રતિપિંડ દરેકની વિરૂધ્ધમાં
રક્તવાહિની ચિત્રોનો અભ્યાસ.
સુક્ષ્મ જીવાણુ cafetariaનો પાછળનો દરવાજો.
શસ્ત્રક્રિયા કરીને બાળકને જન્મ આપવાનો વિભાગ રોમમાં એક જીલ્લો.
હદય વિકાર Pokerની રમતનો પહેલાનો અભ્યાસ.
Cat scan ખોવાઈ ગયેલા બિલાડીના બચ્ચાની શોધ.
લાંબેથી ચાલતી બિમારી એક કાગડાનુ ગળુ.
બેભાન અવસ્થા વિરામ ચિન્હોનો માર્ક.
સોજા ઉપર અપાતી દવા સ્થાનિક ન્યાયલયનો આસપાસનો વિસ્તાર જેને બહેન નથી.
ફોલ્લો ત્રાસા નાકની સાથેનો વ્યક્તિ.
નિદાન બ્રિટિશની સ્વર્ગસ્થ રાજકન્યા ડાયના.
પહોળૂ કરવુ આ જગ્યામાં.
હાડકાનુ સાંધામાંથી ઉતરવુ વાદળી જીન્સમાં દંપતિ
હોજરી પાસેનો નાનો આંતરડાનો ભાગ એક મિત્ર નહી.
ગુદા વાટે અપાતી પિચકારી વાદળી ડેનીમ.
જનિનતત્વ તેણી નજીક છે.
સારણગાંઠ She is close by.
નપુંસક પ્રતિષ્ઠિત/જાણીતા.
શ્રમ દુખાવો કામ ઉપર ઈજા થઈ.
દુગ્ધશર્કરા અંગુઠા વીનાના લોકો.
રસી અસ્થિરતાથી ચાલવુ.
સુક્ષ્મ જીવ નાનો વસ્ત્ર પરિધાનનો જબ્બો.
સ્થુળતા ઓબે શહેર.
Pacemaker નોબલ શાંતી પુરસ્કારનો વિજાતા.
પ્રોટીન્સ ટી એજની તરફેંણમાં.
નાડીનો ધબકારો અનાજ.
પરુ નાનકડી બિલાડી.
લાલ લોહીની ગણતરી ડ્રાકુલા.
દવાની ટિકડી નાનકડુ મેજ.
Ultrasound મૂળનો અવાજ.
પેશાબ તમે વિરોધીની બહાર છો.
અતિશય ફુલેલી નસો બહુ નજીકના.
બેરિયમ જ્યારે CPR નિષ્ફળ જશે તો તમે શું કરશો
શસ્ત્રક્રિયા કરીને બાળકને જન્મ આપવાનો વિભાગ રોમમાં એક જીલ્લો
આંકડી એક ઘેટો કુતરો
જન્મજાત મિત્રતાવાળુ
પહોળુ કરવુ લાંબુ જીવવુ
GI Series સૈનિક ટુકડીઓની વચ્ચે બેસબોલની રમતો
Hangnail કોટની આંકડી
વૈદ્યકીય કામ કરનારાનુ જુથ ડોકટરની લાકડી
નાની શસ્ત્રક્રિયા કોલસો ખોદવો
માંદલુ એક ઉંચી માંગણી
Nitrate દિવસના દર કરતા ઓછો
સોજો ધ્યાનમાં હતુ
Organic ખ્રિસ્તી દેવળનો સંગીતકાર
બહારના દરદીઓ એક વ્યક્તિ જે બેભાન થઈ ગયો
પ્રોટીન્સ યુવાન લોકોની તરફેણમાં
સ્ત્રાવ કાંઇક છુપાવવુ
ગુમડુ એક વધારાની જોડ
અતિશય ફુલેલી નસો નસો જે એકબીજા સાથે બહુ નજીક છેLink to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us