આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, May 06th

Last update:04:36:36 AM GMT

ચાવવાના Hooves.

Print PDF
Dog Dog

હા, આ ખરેખર પ્રાણીઓથી નીકળતા Hooves છે. તે ૧૦૦ ટકા પ્રોટીન છે અને સંપૂર્ણ રીતે પચાવી શકાય છે. જો કે Hooves કરચ માટે સંભવનીય છે, ખાસ કરીને જો તમારો કુતરો આક્રમક ચાવનારો હોય, એટલે તમારા કુતરાને તે ફક્ત ત્યારે જ આપવુ જોઇએ જ્યારે ત્યાં કોઇ નિગરાણી રાખવાવાળુ હોય.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us